News

מפגש ההתנעה

מפגש ההתנעה של פרויקט קוסמו נערך באופן מקוון בין ה-18 - 19 לינואר 2022 עקב הגבלות נסיעה הקשורות בקוויד 19. למעלה מ-30 אנשים השתתפו במפגש המקוון, ובהם כל חברי הקונסורציום וחברי הוועדה המעייצת החיצונית. השותפים חילקו את הנסיון שלהם בנושא פתיחת בתי ספר, קהילות למידה ודרכים בהן ניתן ליישם את תפיסת קוסמוס בדפוסי העבודה של בתי ספר. הוגדרו תוכנית העבודה ואבני דרך לצד כלים להערכה והפצה. המפגש הבא מתוכנן להתקיים פנים-אל-פנים בשוודיה, ביוני 2022