Naše partnerství a tým

Management & Ethics requirements
WP1 & WP9
Conceptualizing open schooling for COSMOS
WP2
COSMOS implementation at the primary school level
WP3
COSMOS implementation at the secondary school level
WP4
Communication, Dissemination and Exploitation
WP8
Universiteit Utrecht (UU)
www.uu.nl

Utrechtská univerzita založená v roce 1636 je celosvětově uznávanou nizozemskou univerzitou se 7 fakultami a asi 30 000 studenty. Do projektu jsou zapojeny dvě katedry UU:

Freudenthalův ústav pro přírodovědné a matematické vzdělávání (UU-FI) je výzkumným ústavem Přírodovědecké fakulty, jehož cílem je zkvalitnění přírodovědného a matematického vzdělávání, a to jak formálního, tak neformálního. UU-FI se také zabývá vzděláváním učitelů přírodních věd a matematiky, kontinuálním profesním rozvojem učitelů, tvorbou kurikula a osvětovou činností.

Univerzitní muzeum Utrecht (UU-UMU) bylo založeno v roce 1928 a je předním výzkumným muzeem v Nizozemsku. Základem programů UU-UMU jsou principy badatelsky a designově založeného učení a teorie ‚podstaty vědy‘ a vědecké gramotnosti.

Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts (KdG)
www.kdg.be

Do tohoto projektu je zapojeno výzkumné centrum 'Groeikracht in Onderwijs' (Growth Power in Education) z Univerzity aplikovaných věd a umění Karla de Grote. „Groeikracht in Onderwijs“ je dynamický kolektiv (praktických) výzkumných pracovníků a poskytovatelů služeb. Prostřednictvím výzkumu a služeb přispívá k vysoce kvalitnímu a udržitelnému vzdělávání. Aby toho dosáhli, na jedné straně posilují – v úzké spolupráci s oddělením pro přípravu učitelů – učitele a školní týmy ve svých třídách a školní praxi, aby uspokojili různorodé potřeby žáků a vytvořili smysluplné učební prostředí, ve kterém se do centra dostává autentické učení. Na druhou stranu ovlivňují vedení škol a tvůrce politik, aby se ze vzdělávacího sektoru stal udržitelný zaměstnavatel, který podporuje a rozvíjí své zaměstnance tím nejlepším možným způsobem a aby společně utvářeli udržitelné vzdělávání.

Jelle Boeve-de Pauw jelle.boeve-depauw@kdg.be
Djapo
djapo.be

Djapo je belgická nevládní organizace s národní akreditací, která spolupracuje s belgickou vládou na realizaci kvalitního vzdělávání a naplňování cílů udržitelného rozvoje v oblasti vzdělávání a výchovy ke globálnímu občanství. Djapo poskytuje vzdělávání studentům pedagogických fakult a další vzdělávání učitelů na základě potřeb pro preprimární, primární a sekundární vzdělávání. Djapo vyvinulo svůj vlastní didaktický rámec a doprovodné inovativní metody a nástroje.

Sara De Piere Sara.depiere@djapo.be
University of Southampton (SOTON)
www.southampton.ac.uk

University of Southampton je přední univerzita v Británii, založená v roce 1952. Má více než 14 000 studentů v běžném studiu a 7 500 postgraduálních studentů z více než 130 různých zemí. Fakulta sociálních věd nabízí celou škálu titulů a programů od bakalářských, přes PGCE (školení učitelů) a magisterské až po PhD, stejně jako další profesní rozvoj učitelů.

Andri-Christodoulou a.christodoulou@soton.ac.uk
Winchester Science Centre (WSC)
winchestersciencecentre.org

Winchester Science Center je jediné vědecké centrum v centrální jižní Anglii a jedno z největších v zemi, se strategickou vizí podněcovat zvídavost a posláním zprostředkovat vědu všem. WSC je nezávislá vzdělávací charitní organizace, založená v roce 1986, nyní je regionálním lídrem v oblasti vědecké komunikace, ročně přivítá více než 185 000 návštěvníků, včetně více než 40 000 školních dětí, a zapojuje více než 30 000 lidí prostřednictvím školních a komunitních osvětových aktivit.

Karlstad University (KU)
www.kau.se

Univerzita Karlstad je pátou největší pedagogickou institucí ve Švédsku, přibližně 25% z 16 500 studentů připadá na pedagogické vzdělávání. Univerzita má rozsáhlou síť škol, ve kterých spolupracuje na praktickém vzdělávání učitelů. Výzkumné centrum SMEER (Science, Mathematics, Engineering Education Research) koordinované KU má za cíl přispívat k mezinárodnímu vědeckému poznání ve vědě, matematice a inženýrském vzdělávání v různých kontextech učení.

Susanne Walan susanne.walan@kau.se
Alma Löv Museum (AlmaLöv)
www.almalov.com

Muzeum Almy Löv je muzeum umění s ambicí zpřístupnit současné umění na venkově. Kromě stálých a dočasných expozic muzeum nabízí workshopy, koncerty, přednášky, filmové festivaly a vzdělávací kurzy. V roce 2017 muzeum zahájilo školní programy: školní program Alma Löv je navržen tak, aby podporoval zapojení všech zúčastněných studentů, učitelů a muzejních pedagogů. Společně zkoumají současná vědecká témata prostřednictvím současných uměleckých děl.

Harald Raaijmakers haraldraaijmakers@gmail.com
Instituto de Educação - Universidade de Lisboa (IE-UL)
www.ie.ulisboa.pt

IE-UL je součástí lisabonské univerzity, největší univerzity v Portugalsku s 50 000 studenty. IE-UL se zavázala k výzkumu, školení a veřejné intervenci v oblasti vzdělávání. Jednou z hlavních oblastí výzkumu je přírodovědné vzdělávání. IE-UL má zkušenosti s vytvářením digitálních pedagogických nástrojů na podporu učení a s rozvojem a podporou komunitního vzdělávání do praxe.

Pedro Reis preis@ie.ulisboa.pt
Agęncia Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica (Ciênca Viva)
www.cienciaviva.pt

Ciência Viva je Národní agentura pro vědeckou a technologickou kulturu, která byla založena v roce 1996 s cílem podporovat veřejné povědomí o důležitosti vědy a techniky na národní úrovni, se zvláštním důrazem na mladé lidi. Ciência Viva má tři různé a vzájemně se doplňující proudy: vědecké vzdělávání (školy), veřejné povědomí o vědě (občané) a národní síť 20 interaktivních vědeckých center ve spolupráci s univerzitami a místními úřady.

Sofia Lucas slucas@cienciaviva.pt
Beit Berl College (BBC)
www.beitberl.ac.il

Beit Berl College (BBC), jedna z nejstarších a největších izraelských veřejných vysokých škol, se 700 členy fakulty a 10 000 zapsanými studenty, je přední multidisciplinární a multikulturní akademická instituce v oblasti vzdělávání, společnosti a umění. BBC má jedno z největších center pro profesionální rozvoj pedagogických pracovníků (např. učitelů, ředitelů, superintendentů) v Izraeli. BBC se zabývá školením učitelů pro vzdělávání STEM a v současné době vyvíjí nejmodernější vzdělávací centrum STEAM.

Daphne Goldman dafnag@beitberl.ac.il
Ariel Sarid arielsarid@gmail.com
Ministry of Education (MoE)
edu.gov.il/minhalpedagogy

Oddělení pro výzkum a vývoj (R&D) na izraelském ministerstvu školství existuje již více než 25 let se zaměřením na pedagogiku orientovanou na budoucnost. Oddělení provozuje síť „generátorů inovací“, která zahrnuje stovky škol. Tyto školy absolvují řadu rozvojových a podnikatelských inovačních programů, které oddělení vyvíjí a vede.

Tamir Hoffman tamirhof@gmail.com
Euroface Consulting – (CZ)
www.euro-face.cz

Euroface Consulting je vzdělávací a poradenská organizace, která se zaměřuje na vazby a přenos inovací mezi vzděláváním a podnikatelskou sférou v regionálním, národním i mezinárodním měřítku. Centrem zájmu Euroface Consulting je vývoj a zavádění nástrojů ICT do praxe. Euroface vystupuje jako partner základních a středních škol a podporuje je v zavádění inovací (učení založené na praxi, podpora STEM vzdělávání, apod.)

Kateřina Nevřalová management@euro-face.cz