News

מפגש קונסורציום בקארלסטד

ב-14-15 ליוני, 2022 התקיים מפגש הקונסורציום השני בקארלסטד שוודיה. כאן, השותפים דנו בנושאים כגון מסגרת קוסמוס והטרמינולוגיה הקשורה לבתי ספר פתוחים לקהילה והשלימו את שלב ההכנה (6 החודשים הראשונים של הפרויקט). בקיץ החל שלב 2 - הסבב הראשון של פיתוח ויישום עם בתי הספר.

קוסמוס שואף לטפח את הסקרנות והעניין של תלמידים בחינוך מדעי על ידי פתיחת בתי הספר - יצירת שיתופי פעולה עם הקהילה סביב החינוך המדעי. מטרה זו תושג באמצעות תמיכה במורים ובבתי ספר ביצירת קהילת למידה המפתחת במשותף יחידות לימודי העוסקות בסוגיות מדעיות-חברתיות. המדינות המשתתפות בפרויקט מארגנות מפגשים עם בתי ספר (יסודיים ועל יסודיים) ועם חברים בקהילה, מוסדות השכלה גבוהה, ארגונים מדעיים ועוד. בניוסלטרים הבאים נעדכן אתכם אודות הפעילויות המתקיימות בפרויקט.

Meetings will be organized in participants countries with schools (primary and secondary) and community members, higher education institutions, science organization, etc. In following newsletters we will keep you informed about this.