Mål

COSMOS är en förkortning av 'Creating Organisational Structures for Meaningful science education through Open Schooling for all’. Vårt övergripande mål är att genom att använda socio-scientific inquiry-based learning (SSIBL) som ett pedagogiskt medel för att öppna upp skolor för att samverka mer med det omgivande samhället.

Vi samarbetar med grundskolor över hela Europa, i syfte att skapa nya partnerskap inom samhället som kan främja naturvetenskaplig utbildning för alla medborgare.

Våra mål är att:

  1. upprätta skolorganisationsstrukturer som stödjer större öppenhet mellan skolor och samhället
  2. införliva större öppenhet i skolan genom att implementera vår specifika naturvetenskapspedagogik “SSIBL”
  3. säkerställa den öppna skolans livskraft och hållbarhet

Allt arbete vi gör inom COSMOS-projektet syftar till att stödja effektiva metoder för naturvetenskaplig utbildning genom att skolor blir mer öppna för samarbete med det omgivande samhället. Denna effekt uppnås på tre sätt:

  1. På kort sikt. Elever som deltar i våra SSIBL lärandeaktiviteter får insikt i hur naturvetenskap fungerar, hur naturvetenskapliga karriärer kan se ut och hur naturvetenskap är relevant för vardagen. SSIBL inspirerar också studenter att tillsammans bidra till att bygga en hållbar framtid.
  2. På medellång sikt. Genom att inkludera intressenter utanför skolan i naturvetenskaplig utbildning kommer skolor gradvis att röra sig längs kontinuumet av inåt-till-utåtriktad orientering. Detta gör naturvetenskaplig undervisning mer relevant och kopplad till verkliga frågor.
  3. På lång sikt. Nya organisationsstrukturer kommer att säkerställa att större öppenhet i skolan för att samarbeta med det omgivande samhället blir inbäddad i skolornas DNA och i hjärtat av naturvetenskaplig utbildning. Detta kommer att främja ett större intresse för karriärer inom naturvetenskap och mer samhällsengagade forskare över hela Europa.